thl.chemical19@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 17:00 (Thứ 2 - thứ 7)

Thí nghiệm

STT Tên sản phẩm Công thức hóa học Đặc điểm
1 Đồng II clorua CuCl2.2H2O CP 500g
2 Mangan đioxit MnO2 AR 250g
3 Kali iodat KIO3 AR 100g
4 Natri dicromat Na2CrO7.2H2O AR 500g
5 Ninhydrin C9H4O3.H2O AR 5g
6 Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 AR 500g
7 Natri metabisunphit Na2S2O5 AR 500g
8 Metyl thimol xanh C37H44N2O12S AR 5g
9 Kali bicacbonat KHCO3 AR 500g
10 Photpho đỏ P AR 500g
11 Phenolftalein C20H14O4 AR 25g
12 Anhydric phtalic C8H4O3 AR 500g
13 Para Focmaldehit (CH2O)n AR 500g
14 Muối Morh (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O AR 500g
15 Nhôm foil Al AR 500g
16 Natri xitrat Na3C6H5O7 AR 500g
17 A.Sunphamic H2NSO3 AR 100g
18 Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O TQ-CN-25kg
19 Magiê bột Mg CP 500g
20 Thiếc IV clorua SnCl4.5H2O AR 500g
21 Phenol đỏ C19H14O5S Ind 25g
22 Hydrazin sunphat NH2.NH2.H2SO4 AR 100g
23 Bạc sunphat Ag2SO4 AR 100g
24 Sắt III nitrat Fe(NO3)3.9H2O AR 500g
25 Dietylamin (C2H5)2NH AR 500ml
26 PVP   CP 250g
27 Kali Natri tactrat KNaC4H4O6.4H2O TQ-CN-25kg
28 iso Butanol C4H9OH AR 500ml
29 Etylen glycol (C2H2.OH)2 AR 500ml
30 Kali antimoni tactrat C4H4KO7Sb.1/2H2O AR 500g
31 A.Acrylic C3H4O2 CP 500ml
32 A.Picric (OH)C6H2(NO3)3 AR 25g
33 Metylamin CH3NH2 AR 500ml
34 A.Tactric C4H6O6 AR 500g
35 Canxi oxit CaO AR 500g
36 Butyl axetat C5H1002 AR 500ml
37 Xanh metylen C16H18ClN3S.3H2O AR 25g
38 A.Focmic HCOOH AR 500ml
39 Coban oxit Co2O3 AR 100g
40 Axit Clohydric HCL AR 500ml
41 Kali florua KF.2H2O AR 500g
42 Kali cacbonat K2CO3.1/2H2O AR 500g
43 Natri kim loại Na CP 250g
44 Etylen Điamin (NH2CH2)2 CP 500g
45 A.Pecloric HClO4 AR 500ml
46 Kali iođua KI AR 500g
47 Natri selenit Na2SeO3 AR 50g
48 Kali photphat dibasic K2HPO4 AR 500g
49 Dimetylfocmamit (CH3)2HCON AR 500ml
50 Metyl đỏ C15H15N3O2 AR 25g
51 Congo đỏ C32H22N6Na2O6S2 Ind 25g
52 L­ưu huỳnh bột S CP 500g
53 Sắt II sunphat FeSO4.7H2O AR 500g
54 Bitmut nitrat Bi(NO3)2.5H2O AR 500g
55 Bromo thymol xanh C27H28Br2O5S Ind 10g
56 Natri silicat tinh thể Na2SiO3.9H2O AR 500g
57 Ete dầu hoả 30-60 JHD AR 500ml
58 Piriddin C5H5N CP 500ml
59 Bari cacbonat BaCO3 AR 500g
60 Indigo cacmin C16H8N2Na2O8S2 Ind 25g
61 Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
62 A.Oleic C18H34O2 AR 500ml
63 Kali cromat K2CrO4 AR 500g
64 Glyxin NH2CH2COOH BR 100g
65 Clobenzen C6H5Cl CP 500ml
66 n-Heptan C7H16 AR 500ml
67 A.Xitric tinh thể C6H8O7.H2O AR 500g
68 Amoni sunphat (NH4)2SO4 AR 500g
69 Ure NH2CONH2 AR 500g
70 Murexit C8H8O6S6 Ind 25g
71 Amoni hydroxit NH4OH AR 500ml
72 Natri hypôphôtphit NaH2PO2 CP 500g
73 Bari nitrat Ba(NO3)2.H2O AR 500g

Bài viết liên quan

Không có bài viết nổi bật nào!!!